• دادستان مرکز استان اردبیل با انتقاد از آلودگی های بصری غیرقابل قبول در مرکز استان، آسایش بصری شهروندان و پویاسازی فضاهای بی دفاع را خواستار شد.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل از تایماز نیوز | به گزارش مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی دادستان مرکز استان، با اشاره به نقش ویژگی های فیزیکی و نیز مشخصه های اجتماعی در مستعد نمودن فضاها جهت وقوع خشونت، افزود: فضا‌های بی‌دفاع از مهمترین عوامل القای احساس عدم امنیت در فضا‌های شهری است که منجر به کاهش آرامش روانی شهروندان و افزایش فرصت‌های بزهکاری و انواع آسیب های اجتماعی در این فضا‌ها می‌شود.

    دادستان اردبیل با تاکید بر ﻛﻨﺘﺮل و بکارگیری ﻣﻨﺎﺳﺐ عوامل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ برای بهبود کالبدی و ارتقای معنایی این فضاها و پیشگیری از آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، از برخی فضاهای بی هویت شهری اردبیل و همچنین آلودگی های بصری غیرقابل قبول در مرکز استان انتقاد کرده، آسایش بصری شهروندان اردبیلی با توجه به مولفه های منظر شهری و پویاسازی فضاهای بی دفاع را خواستار شد.

    دادستان مرکز استان از عموم شهروندان اردبیلی خواست؛ هرگونه اطلاعات خود از نارسایی ها در خدمات و توزیع امکانات شهری، معضلات و مشکلات موجود، مناطق آسیب پذیر و جرم زا و نقاط و موضوعاتی که موجب واکنش روان شناختی و رفتاری شهروندان و احساس ناامنی و زمینه بروز خشونت می باشد را به دادستانی منعکس کنند.